ubezpieczenia komunikacyjne

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Nasza oferta ubezpieczeń

Każdy właściciel pojazdu powinien zadbać o to, by zapewnić sobie możliwie najlepszą ochronę na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. Poza obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (popularnie OC), w naszej ofercie znajdują się również ubezpieczenia nieobowiązkowe, takie jak autocasco, ubezpieczenie szyb, opon, minicasco, jak również oferty ściśle dopasowane do potrzeb klienta.

Naszym celem jest przedstawienie takiej oferty ubezpieczenia, która będzie w pełni odpowiadała potrzebom ubezpieczającego, bazując na uprzednio wykonanej analizie potrzeb klienta (w skrócie APK). Obowiązek wykonania APK wynika wprost z art. 21 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Prawidłowo wykonana analiza pozwala na określenie profilu klienta, lepiej poznając jego potrzeby. Daje to szansę na przygotowanie oferty o szerszym zakresie, która z perspektywy klienta może być dużo korzystniejsza zarówno pod względem kosztów takiego ubezpieczenia, jak i zakresu zdarzeń, które są objęte ochroną ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie od odpowiedzialniści cywilnej - OC

Podstawą prawną , nakładającą na właścicieli pojazdów obowiązek posiadania ubezpieczenia OC, jest Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszy Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152).

Z racji tego, iż jest to ubezpieczenie obowiązkowe, żaden ubezpieczyciel nie ma prawa odmówić ubezpieczenia pojazdu. W przypadku ubezpieczenia AC taka możliwość jak najbardziej obowiązuje.

Celem ubezpieczenia OC jest ochrona ubezpieczonego przed roszczeniami osób poszkodowanych jak i ponoszeniem kosztów zdarzeń, których sprawcą jest ubezpieczony. Co istotne – ubezpieczenie OC nie chroni mienia ubezpieczonego przed stratami przez niego spowodowanymi. Co to oznacza? Jeżeli ubezpieczyliśmy pojazd i doszło do zdarzenia drogowego, to nasze ubezpieczenie pokryje koszty napraw pojazdów uczestniczących w zdarzeniu (o ile szkody te są wywołane naszym działaniem), jak również pokrywa koszty leczenia. Owe ubezpieczenie pokrywa również koszty napraw infrastruktury drogowej jak i innego mienia. Nie otrzymamy natomiast żadnego odszkodowania, które pozwoli nam naprawić nasz pojazd.

 

Jak jest wyliczana cena ubezpieczenia OC?

Koszt ubezpieczenia OC jest ustalany na podstawie wielu czynników. Wpływ tutaj ma nasza historia ubezpieczeniowa. Za bezszkodową jazdę jesteśmy „nagradzani” zniżkami na kolejne ubezpieczenie. W przypadku większości zakładów ubezpieczeń maksymalna zniżka wynosi 60%, działają jednak zakłady ubezpieczeń, nagradzających swoich klientów zniżkami nawet na poziomie 70%.

Okres bezszkodowy, długi czas posiadania prawa jazdy – czynniki te mogą wpłynąć na obniżenie stawki ubezpieczenia. Na koszty ubezpieczenia OC ma również wpływ pojazd, jaki będzie objęty ubezpieczeniem. Im wyższa jest wartość auta, tym wyższa będzie cena ubezpieczenia. Wpływ na koszt ma również pojemność silnika, rok produkcji, data pierwszej rejestracji, jak również przebieg.

 

Ubezpieczenia autocasco

Ubezpieczenia autocasco są to ubezpieczenia dodatkowe. Chronią one ubezpieczonego przed następstwem różnego rodzaju zdarzeń drogowych, których jest on sprawcą. Każdy ubezpieczyciel posiada swoje warianty polis ubezpieczeniowych, różniących się od siebie nie tylko ceną, lecz także zakresem zdarzeń, które są objęte ubezpieczeniem. Każdy klient może liczyć na wybranie najlepszej dla niego oferty. Na podstawie wykonanej analizy potrzeb określamy, jakie kwestie są priorytetowe i muszą znajdować się w zakresie ochrony ubezpieczenia.

Co istotne – ochrona ubezpieczenia AC często obejmuje zdarzenia mające swoje źródła poza pojazdem i nie podlegają ochronie z OC.  Mowa tu o zjawiskach atmosferycznych, takich jak gradobicia, burze, zalania, upadki drzew, jak również pożary, uszkodzenia w następstwie awarii infrastruktury. Ubezpieczeniu podlegają również przedmioty znajdujące się wewnątrz pojazdu. Odszkodowanie za ich utratę/zniszczenie będzie więc przysługiwało. W odróżnieniu od ubezpieczenia OC, niemalże wszystkie ubezpieczenia AC obejmują takie zdarzenie jak kradzież pojazdu.

Kiedy AC nie zadziała?

Są sytuacje, gdy nie ma możliwości, by wypłacić odszkodowanie za poniesione szkody.  Do tych sytuacji należy zaliczyć:

  • – prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka;
  • kiedy powstanie szkody jest następstwem rażącego niedbalstwa
  • gdy szkoda nastąpiła celowo
  • szkody będące następstwem normalnej eksploatacji pojazdu
  • braku aktualnych badań technicznych pojazdu (o ile stan techniczny nie miał związku ze szkodą)
  • podczas użytkowania pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem (np. jako przewóz osób, podczas rajdów
  • kiedy pojazd służy do popełnienia czynu zabronionego

Ubezpieczenia dodatkowe

W naszej ofercie są również ubezpieczenia dodatkowe, takie jak ubezpieczenia szyb, ubezpieczenia opon, jak również „zielona karta”, tj. polisa ubezpieczeniowa aktywna na terenie krajów, które zostały wyłączone w OWU (ogólne warunki ubezpieczenia) podstawowego ubezpieczenia